اعضای حقیقی انجمن

نام و نام خانوادگی           مدرک تحصیلی                  نوع عضویت

1-شهریار قره داغی          ارشد هیدروگرافی               پیوسته

2- محمد ثاقب                 ارشد هیدروگرافی               پیوسته

3-مصطفی آب روشن        کارشناس نقشه برداری         پیوسته

4-امیر حسین مزینی فر    ارشد مدیریت اجرایی             پیوسته

5-محمد رضا اله یار          ارشد سازه دریایی                 پیوسته

6-دانیال اژدری                دکتری مدیریت سواحل            پیوسته

7-لیلا دخت رستم           ارشد اطلاعات جغرافیایی         پیوسته

8-سعید پاریزی               ارشد زیست دریایی                پیوسته

9-علی سلطانپور             دکتری نقشه برداری               پیوسته

10-خدام محمدی            کارشناس ریاضی                    پیوسته

11-مازیار عدالتخواه          کارشناس نقشهبرداری          دانشجویی

12-جواد اشجاری            دکتری آب شناسی                پیوسته

13-مرتضی دهقان           ارشد هیدروگرافی                  پیوسته

14-حسین کاشانی         کارشناس علوم دریایی            پیوسته

15-امیر قضایی               کارشناس نقشه برداری           پیوسته

16-اکبر رستمی             ارشد هیدروگرافی                 پیوسته

17-احسان ملک عباسپور    ارشد  عمران-اب                 پیوسته

18-محمد ادیبی              کارشناس الکترونیک               پیوسته

19-هاشم دبستانی         حمل و نقل دریایی                 پیوسته

20-احمد یعقوبی             ارشد عمران-اب                     پیوسته

21-یوسف شکیبایی        ارشد ژئودزی                         پیوسته

22-راضیه هداوند             ارشد سنجش از دور               پیوسته

23-جواد گوهر شناسان    کارشناس مخابرات                 وابسته

24-احمد اسدی              ارشد معماری                       پیوسته

25-فائزه سلامی             ارشد هیدروگرافی                 پیوسته

26-امید شکری               ارشد سازه دریایی                پیوسته

27-مینا مسعود               ارشد سازه دریایی                 پیوسته

28-پدرام شکری              کارشناس عمران                   پیوسته

29-محی الدین احراری     دکتری نقشه برداری               افتخاری

30-غلامرضا رحیمی دره چی  کارشناس ریاضی              پیوسته

31-حمید عنبرستانی       ارشد سازه های دریایی        دانشجویی

32-وحید رضا علی          ارشد هیدروگرافی                  پیوسته