اعضای هیئت مدیره انجمن

1- شهریار قره داغی        سمت: رئیس انجمن و عضو اصلی هیئت مدیره

2- محمد ثاقب                سمت: نایب رئیس انجمن و عضو اصلی هیئت مدیر

3- امیر حسین مزینی فر   سمت: خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

4- محمد رضا اله یار         سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

5- دانیال اژدری               سمت: عضو اصلی هیئت مدیره

6- مصطفی آب روشن      سمت: بازرس اصلی

7- لیلا دخت رستم          سمت: بازرس علی البدل