اعضای هیت موسس

 اسامی اعضاء هیئت موسس انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران

  • شهریار قره داغی : کارشناس ارشد هیدروگرافی
  • محمد ثاقب : کارشناس ارشد هیدروگرافی
  • امیرحسین مزینی فر : کارشناس ارشد ناوبری دریایی
  • مصطفی آب روشن : کارشناس کارتوگرافی دریایی
  • محمد رضا اله یار : کارشناس ارشد عمران-سازه های دریایی
  • سعید پاریزی: کارشناس ارشد محیط زیست دریایی
  • محمد حسن خدام محمدی: کارشناس هیدروگرافی
  • دانیال اژدری : دکتری مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
  • لیلا دخت رستم : کارشناس ارشد جی ای اس

 

اعضای هیئت مدیره