انواع و شرايط عضويت

انواع وشرايط عضويت:
انواع عضويت در انجمن عبارتست از: پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري و حقوقی.

1- عضويت پيوسته:
1-1- هیات موسس انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران

1-2 – کلیه دارند گان درجه کارشناسی و بالاتر در رشته هیدرو گرافی

1-3-  کلیه دارند گان درجه کارشناسی و بالاتر در رشته های نقشه برداری و رشته های مرتبط با اهداف انجمن و حداقل 3 سال سابقه در امور هیدروگرافی

1-4 – افرادی که دارای تجارب اجرایی در زمینه هیدرو گرافی و فعالیت موثر در راستای اهداف انجمن داشته اند با موافقت هیات مدیره می توانند بعنوان عضو پیوسته انجمن در ایند .

1-5 – افرادی که حداقل  دارای مدرک کارشناسی بوده و یکی از دوره های تخصصی هیدروگرافی را در داخل یا خارج از کشور گذرانده باشند.

2- عضويت وابسته:
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند:
الف- كساني كه حداقل داراي درجه کاردانی بوده و در فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن شاغل باشند .

تبصره:  اعضای وابسته به شرط 5 سال عضویت دائم در انجمن با تایید هیئت مدیره به عضویت پیوسته تبدیل می گردند.

3-  عضويت دانشجويي:
كليه دانشجوياني كه در رشته هاي علوم دریایی،هیدروگرافی، نقشه برداری و رشته های مرتبط به تحصيل اشتغال دارند.

4-  عضويت افتخاري:
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام آنان در زمينه‌هاي هیدروگرافی ،آبنگاری و نقشه برداری دریایی و سایر امور دریایی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند.
5-  اعضاء موسسات (حقوقي):
سازمان ها و شرکت هایی كه در زمينه هاي اجرایی،فعالیت مرتبط ‌دارند مي‌توانند به عضويت انجمن در آیند.
تبصره 1: اعضا موسساتي(حقوقی) به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.
6- هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هیات مدیره تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه ادعايي نسبت به دارايي انجمن ايجاد نمي‌كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت سالانه معاف هستند.

7- عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
7-1- استعفاي كتبي
7-2- عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره: تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

8-حق عضویت سالانه:

نوع عضویت پیوسته وابسته دانشجویی حقوقی  
مبلغ 500.000 ریال 300.000 ریال 300.000 ریال 500.000 ،7 ریال  
  بانک ملت

نام صاحب حساب:انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران

شماره حساب:5790246157

شماره 16 رقمی کارت: 6137- 0854- 3378- 6104