اهداف انجمن

1- كوشش در جهت ارتقاء فرهنگ عمومي دريايي و دريانوردي منطبق با شرايط فرهنگي و اقليم دريايي و پهنه هاي آبي با توسعه علم هيدروگرافي و آبنگاري.

2- كوشش در جهت ارتقاء سلامت و ايمني محيط زيست دريايي 3- توانمند سازي و ارتقاء بينش عمومي جامعه در تغيير ديدگاه ها در خصوص محيط زيست دريايي و بخشيدن چهره انساني به مسائل زيست بوم دريايي و بهداشت سواحل.

3- ارائه طرح و پيشنهاد به منظور توانمند سازي و رشد كيفي و فني هيدروگرافي و آبنگاري كشور .

4- همكاري و ارائه مشاوره به نهادها ، اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه موضوع فعاليت انجمن

5- تشكيل گردهمايي‌ و برگزاريي همايش ها ،كنفرانس ها ، سمينارها، نشست ها، در سطوح مختلف در راستاي موضوع و اهداف انجمن

6- افزايش دانش تخصصي دريانوردي و صنايع وابسته خصوصا هيدروگرافي و آبنگاري،