فرا خوان علمی

از اعضای محترم  انجمن که دارای طرح،ایده و یا توانایی های علمی در حوزه های مختلف دریایی و هیدروگرافی هستند در خواست می گردد رزومه علمی خود را به انجمن   ارسال دارند تا با ارتباط با مراکز دانش بنیان و حمایت نهادهای ذیربط  ، ایده ها و فن آوری های  نوین آنان جهت استقرار در پارک علم و فناوری و یا مراکز رشد علمی کشور قرار گیرد.