منشور اخلاقی انجمن

منشور اخلاق حرفه ای

انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران

« کمال جویی »

ما متخصصان هیدروگرافی ،با تکیه بر خداوند متعال ،تلاش می کنیم تا زمینه های رشد و توسعه ی خود و همه ی ذینفعان در انجمن  هیدروگرافی را فراهم سازیم و در یک حرکت رو به کمال،صفات و ویژگیهای شایسته ی انسانی را متبلور کنیم.

« ارزش آفرینی »

ما متخصصان هیدروگرافی ،بر آنیم تا با بهره گیری بهینه از منابع تخصصی که در اختیار داریم،برای انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران ارزش بیافرینیم و خود را مسئول کسب موفقیت و تحقق اهداف انجمن  می  دانیم و در اموری که ارزش و اعتبار حرفه ای را ارتقاء می بخشد مشارکت فعالانه ای  خواهیم داشت.

« اخلاق مداری »

ما متخصصان هیدروگرافی،ترویج اخلاق را سر لوحه کار خود قرار داده  و نقش خود را در دستیابی به بالاترین معیارهای اخلاقی ایفا می کنیم و با ایجاد احترام  و کسب اعتماد متقابل ،تلاش می کنیم تا  در اخلاق حرفه ای سر آمد دیگران باشیم.

«پاسخگویی و نقد پذیری »

ما متخصصان هیدروگرافی،متعهد هستیم که نسبت به رفتارهایمان پاسخگو باشیم و خود را در ترازوی داوری متخصصان قرار دهیم  و بر این مبنا، وظیفه خود می دانیم که با استقبال از نقد  دیگران ، پاسخی شایسته و متقاعد کننده  ارائه کنیم

« عدالت جویی »

ما متخصصان هیدروگرافی،رعایت انصاف و عدالت و ایجاد فرصت های برابر را در سرلوحه کار خود قرار داده ، و در جهت دستیابی به اهداف جمعی و تامین عزت وکرامت اعضای انجمن هیدروگرافی  و ابنگاری ایران تلاش می کنیم.

« مسئولیت پذیری»

ما متخصصان هیدروگرافی ،تعهد خود را به قانون،نظم و انضباط،وجدان کاری و مسئولیت پذیری را بوضوح به نمایش می گذاریم و در راستای رفع مشکلات زیست محیطی و  حفظ حقوق مردم و نسل های آینده تلاش خواهیم کرد.

« امانت داری »

ما متخصصان هیدروگرافی حقوق اعضای انجمن را محترم شمرده و از آن محافظت می کنیم و در کسب اطلاعات و بهره گیری از انها امانت داری و  امانت نگری را شالوده فعالیت های خود قرار می دهیم و از هر گونه رفتاری که در تعارض با منافع عمومی و یا موجب بروز خسران به اعضای انجمن باشد به شدت پرهیز می کنیم

« استقلال و بیطرفی »

ما متخصصان هیدروگرافی متعهد می شویم که در ارجاع امور کاری و تخصصی به انجمن همچون داوری منصف و تیز بین عمل نماییم و از هر گونه سوگیری پرهیز نماییم زیرا معتقدیم که این الگوی رفتاری  بطور بالقوه می تواند حیثیت اجتماعی انجمن را مخدوش سازد لذا بی طرفی یکی از الگوهای پذیرفته شده ی تک تک  اعضای انجمن خواهد بود.