نظارت و بازرسی سازه های زیر آب با روش هیدروگرافی

یکی از کاربرد های هیدروگرافی، ایجاد مدل های سه بعدی سازه های زیر آبی جهت نظارت، بازرسی دوره ای و تعیین میزان آسیب دیدگی و خسارت آنها می باشد.

این تجهیزات با نصب ثابت روی شناورهای هیدروگرافی و یا نصب روی سه پایه ها و چهار پایه های طراحی شده روی هر نوع شناوری قابلیت اجرایی شدن دارند.

این فعالیت به منظور شبیه سازی بخش های زیر آب سازه انجام گرفته و از این طریق می توان به طور جامع وضعیت سازه را از نظر خمیدگی، جابجایی، ترک های بزرگ و… نظارت کرد.